نویسنده = سید حسین حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-50

سید حسین حسینی؛ حنانه سعدآبادی شاهرودی؛ حامد قاسمی