نویسنده = بهارک شاهد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش فضای سایبر در وقوع جرائم مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-52

بهارک شاهد؛ محسن نمکین؛ ابراهیم قربانی