نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر (موردمطالعه مشهد مقدس)

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-77

علیرضا جزینی؛ حمیدرضا کاشف؛ محسن بیگی