بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،

2 استادیار گروه روانشناسی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم می‌باشد. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد استان گیلان در سال 97-1396 می‌باشد که در این راستا تعداد 290 نفر از آن‌ها (145 نفر سوءمصرف کننده و 145 نفر سالم) با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسشنامه اجتناب تجربی و مقیاس ناگویی خلقی پاسخ دادند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین افراد سوءمصرف کننده و افراد سالم ازلحاظ اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات افراد سوءمصرف کننده نسبت به افراد سالم در متغیرهای اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی بیشتر بود. بااین‌وجود اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی به‌طور منطقی این ظرفیت رادارند که به‌عنوان متغیرهایی در درمان سوءمصرف مواد در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Avoidance of Experience and Alexithymia in Individuals with Substance Abuse and Healthy People

نویسندگان [English]

  • : Fateme Javadi Poneli 1
  • Majid Baradaran 2
  • Farzaneh Ranjbar Noosheri 2
1 MA in General Psychology
2 Assistant Professor of Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the comparative avoidance of experience and Alexithymia in people with substance abuse and healthy people. This study is a causal-comparative study. The statistical population consisted of all individuals referring to addiction treatment clinics of Guilan province in the year 1391-97. In this regard, 290 of them (145 abusers and 145 healthy people) were selected by statistical sampling method and were asked to complete a questionnaire. Empirical avoidance and Alexithymia scale. The data were analyzed by multivariate analysis of variance analysis. The results indicate that there is a significant difference between abusers and healthy people in terms of avoidance of experience and mood nougat, and the mean scores of abusing people were higher than those in healthy subjects in the avoidance of experience and Alexithymia. However, avoidance of experience and Alexithymia logically have the capacity to be considered as variables in the treatment of drug abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avoiding Experience
  • substance abuse
  • Alexithymia