تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون– پس‌آزمون پی گیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مردانی است که باهدف ترک مواد مخدر به مراکز دارای مجوز وزارتخانه بهداشت و درمان در شهرستان گرگان مراجعه کرده‌اند شامل 100 نفر از افراد دارای اعتیاد از دو مرکز درمانی سوءمصرف مواد در منطقه مرکزی شهر گرگان بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از افراد مبتلابه سوءمصرف مواد (بین 20 تا 35 سال، دارای تحصیلات حداقل سیکل و متأهل) بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه، انتخاب گردیده و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و در حال انتظار) کنترل) قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه ولع مصرف لحظه‌ای فرانکن و همکاران (2002) بود. برای گروه آزمایش 6 جلسه 90 دقیقه­ای، کلاس­های مصاحبه انگیزشی برگزار شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید (0.01 P<). بعد از بحث و بررسی‌های به‌عمل‌آمده از پژوهش حاضر، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با ضریب اطمینان 99 درصد در سطح خطای 01/0، برنامه مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف افراد دارای اعتیاد در هر سه بعد میل و قصد مصرف مواد، تقویت منفی و کنترل ادراک‌شده بر مصرف مواد تأثیر معناداری دارد. بدین‌صورت که برنامه مصاحبه انگیزشی، موجب کاهش ولع مصرف مبتلایان به سوءمصرف مواد گردیده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد برنامه مصاحبه انگیزشی، بتواند به‌عنوان مداخله‌ای سودمند در جهت کنترل ولع مصرف مبتلایان به سوءمصرف مواد مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivational Interview on Reducing Craving of Addicts in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Hosseini 1
  • Hanane Sadabadi Shahroudi 2
  • Hamed Ghasemi 3
1 MA in Education and Curriculum Development
2 MA in Clinical Psychology
3 MA in General Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of motivational interview on reducing addicted craving in Gorgan. The research design was a semi-experimental pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study is all men who have been referred to the Ministry of Health in Gorgan province for the purpose of drug trafficking. They included 100 drug addicts from two drug abusers in the central region of Gorgan. The sample size consisted of 30 subjects with substance abuse (20 to 35 years old, with minimum cycle education and married) who were selected through voluntary and voluntary sampling. They were randomly assigned into two experimental and pending groups). The research tool was the form of individual information and the craving questionnaire by Franken et al. (2002). For the experimental group 6 sessions of 90 minutes, motivational interview classes were held. Analysis of covariance was used to analyze the data (P <0.01). After discussing and studying the present study, it can be concluded that with a confidence level of 99% at a level of error of 0.01, the motivational interview program to reduce the craving of addicted people in all three dimensions of desire and intention to use drugs, strengthen the negative and Perceived control has a significant effect on drug intake. Therefore, the motivational interviewing program has reduced the craving for drug abuse. Therefore, it seems that the motivational interview program can be used as an effective intervention to control the craving for substance abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Interview
  • Craving
  • Subjects Abuse