نگرش جرم شناختی به مسئله‌ی اعتیاد در شهرستان خرمشهر در سال 1396 با رویکرد پیشگیرانه‌ی پلیسی

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع مواد مخدر و اعتیاد در بین جوانان شهرستان خرمشهر در سال 1396 پرداخته‌شده است. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است از دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی تا در تعیین علت‌ها هم عوامل درونی و هم بیرونی مؤثر در بزهکاری مد نظر باشد. تعداد 300 پرسش‌نامه‌ در مراکز اعتیاد، زندان و خانواده‌های سطح پایین‌شهر توزیع گردید. چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و متغیر های مستقل شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و اعتیاد خانواده، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی‌ها و گذراندن اوقات فراغت و کنترل وضعی و نظارت بودند می باشند. نتایج  تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل  وابستگی اعتیاد اعضاء خانواده با اعتیاد جوانان، پیشگیری وضعی و اجتماعی متناسب و اعتیاد جوانان و عامل سلامت والدین و عاری از بزه و اعتیاد و اعتیاد جوانان،  برشدت بزهکاری اثر داشته و می‌توانند آن را تبیین کنند. یافته‌ها نشان می‌دهند مهم‌ترین عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهرستان خرمشهر عبارت‌اند از: وجود علائم افسردگی، طلاق و اختلافات خانوادگی، اعتیاد والدین، معاشرت با افراد ناباب، سیگار کشیدن و  شکست تحصیلی که می‌توان با آموزش مهارت‌های زندگی، گسترش مشاوره خانواده، ایجاد مراکز و کلاس‌های آموزش هنری، فرهنگی و فنی حرفه‌ای از گسترش این معضل جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Attitude to the Problem of Addiction in Khorramshahr City in 2016 With a Preventive Policing Approach

نویسندگان [English]

  • Sajjad Akhtari 1
  • Reza Mardani 2
1 PhD in Criminal Law and Criminology
2 MS in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

In this article, a field study on the subject of drug and addiction among young
people in Khorramshahr city in 2016 has been conducted. The theoretical
framework of this study is an integrated two theories of Hirschi's social control
and the differences between Sutherland and Chris, to determine the causes of
both internal and external factors affecting the crime. 300 questionnaires were
distributed to drug addiction centers, prisons and low-level families. The four
variables related to delinquent acts and independent variables included personal
characteristics, family life and addiction, family support system, beliefs and
practices, the relationship between delinquents and hobbies, and spending leisure
time and control of the situation and supervision. The results of multiple
regression analysis showed that only three factors of dependency of family
members addiction with youth addiction, proper social and social prevention,
youth addiction, and parental and non-victim abuse and addiction and youth
addiction have been affected by the severity of delinquency and can explain it.
Findings show that the most important personal, social and family factors in the
tendency of youth to use drugs in Khorramshahr city are: the presence of
symptoms of depression, divorce and family disputes, parents' addiction,
socializing with infectious persons, smoking and academic failure which can be
taught by skills Life, the development of family counseling, the creation of
centers for art, cultural and technical training, prevented the spread of this
problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • external and internal factors
  • Crime Prevention