بررسی عوامل فرهنگی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر تهران)

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر (مورد مطالعه شهرتهران) انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان معتاد به موادمخدر در شهر تهران می باشد که در کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر تهران تحت مداوا بودند که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیند. در این پژوهش، در جهت گردآوری داده های لازم برای تحقیق و بررسی فرضیه های بیان شده، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از رو تحلیل محتوا و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده­ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آماری توصیفی از جدول و نمودارها برای بیان ویژگیهای جامعه آماری پژوهش استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه­ای، گرایش های دینی و سرمایه فرهنگی با اعتیاد زنان رابطه دارد. به طوریکه هرچه امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه­ای، سرمایه فرهنگی و درنهایت گرایش­های دینی بیشتر باشد، گرایش به اعتیاد کمتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Cultural Factors Affecting Women Addiction to Drugs (Case Study: Tehran)

نویسنده [English]

  • Maryam Sabeti
Ph.D. in Sociology of Economics and Development
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the cultural factors affecting
addiction to addicted women (case study in Tehran). The research method in this
research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a descriptive
survey. The statistical population of the study is all drug addicted women in
Tehran who were treated in addiction treatment clinics in Tehran, using 150
subjects as the sample size. In this research, a researcher-made questionnaire was
used to collect the data necessary for research and examination of the
hypotheses. Validity of the questionnaire was calculated using content analysis
and its reliability was calculated by Cronbach's alpha method. Data were
analyzed by SPSS software. In descriptive statistics, the table and charts are used
to express the characteristics of the statistical population of the research. The
results of this study showed that cultural and educational facilities, media
consumption, religious orientation and cultural capital are related to women's
addiction. As much as cultural and educational facilities, media consumption,
cultural capital and ultimately religious orientation, the tendency towards
addiction will be less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Drugs
  • cultural and educational facilities
  • media consumption
  • religious orientation and cultural capital