بررسی نقش پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنترل جرائم (مطالعه موردی: تهران بزرگ، سال 1397)

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 کارشناس ارشد مبارزه با مواد مخدر

چکیده

محدوده دروازه غار تهران با قدمتی بیش از 200 سال در حال حاضر کانون تجمع خرده‌فروشان و معتادین متجاهر می‌باشد و بیش از یک‌سوم از جمعیت معتادین متجاهر تهران بزرگ را به خود اختصاص داده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به‌تبع وظیفه ذاتی خود همواره برخورد با سوداگران مرگ و معتادین متجاهر این منطقه در اولویت کار خود قرار داده است. روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته است و از روش توصیفی از نوع همبستگی به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss می‌پردازد. جامعه آماری موردمطالعه شامل 300 هزار نفر ساکنین آبت و شناور منطقه دروازه غار هست؛ که با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران با ضریب بیش از 90 درصد 270 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. ضمناً روش نمونه‌گیری تحقیق نیز به‌صورت تصادفی طبقه‌ای هست. نتایج تحقیق نشان‌دهنده و مؤید این امر هستند که روند فعلی طرح‌ها علی‌رغم استفاده از تمام عده وعده پلیس در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی موفق نبوده و لازمه بقا و دوام امنیت در منطقه لزوم همکاری همه‌جانبه و جامع 17 سازمان دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد که متأسفانه غالب انحا عملکردی منفعل دارند؛ و درنهایت تغییر رویه فعلی برخورد با خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین متجاهر منطقه دروازه غار جهت افزایش امنیت و کاهش جرائم امری است اجتناب‌ناپذیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Tehran Metropolitan Counter-narcotics Police in Reducing Social Harm and Controlling Crimes (Case study: Tehran, 2017)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini Nasab 1
  • Abdul Wahab Hassanwand 2
1 MA in Criminal Law and Criminology
2 Senior Counterterrorism Expert
چکیده [English]

The neighborhood of Darvazeh Ghar in Tehran which is more than 200 years
old, are at the moment the center of the gathering of retailers and drug addicts
and more than one-third of the population of the main drug addicts in Tehran.
The Counter Narcotics Police of the Metropolitan Tehran, as its intrinsic duty,
have always placed priority on dealings with the death-makers and addicts of this
region. The research method of the present study is a descriptive correlation
study. The questionnaire technique was used to collect information. A
descriptive-correlation method was used to analyze the data using Spss software.
The statistical population of the survey includes 300,000 inhabitants of the Ayat
and Shenavar of the Darvazeh Ghar Area, using the Morgan table and the
Cochran formula with a coefficient of more than 90% of 270 individuals as
sample size. In addition, the sampling method is also randomly classified. The
results of the research indicate and confirm that the current trend of the plans,
despite the use of all the police promises to reduce the number of crimes and
social damage, is unsuccessful, and the need for the survival and security of the
region in the region is the necessity of a comprehensive and comprehensive
cooperation of 17 organizations involved in the fight against narcotics. Which,
unfortunately, predominates in a passive way; and, finally, the current change in
the current treatment of dealing with drug dealers and drug addicts in the
cavernous area of the region to increase security and reduce crime is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metropolitan Tehran Counter Narcotics Police
  • Law Enforcement
  • drug
  • Darvazeh Ghar
  • Shush
  • Harandi
  • Addiction