اثربخشی دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت حین خدمت کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مبارزه با مواد مخدر

چکیده

 هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی دو دوره آموزش تخصصی کوتاه‌مدت حین خدمت در طیف افسران جزء و به‌طور اخص کارکنان مرد با درجه ستوان سومی و با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی محاسبه‌شده اسـت. پـژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصـیفی از نـوع همبستگی اسـت. بـرای سـنجش واکـنش، یادگیری و عملکرد از ابزار پرسش‌نامه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده‌شده اسـت. جامعـه آمـاری این تحقیق را فراگیران پلیس مبارزه با مواد مخدر (کارکنان اعزامی از استان‌ها) تشـکیل می‌دهند که برای سنجش و محاسبه ضریب همبستگی ابتدای هر دو دوره (دوره اول 27 نفر و دوره دوم 24 نفر) یک نوبت پیش‌آزمون اخذ گردید. سپس در انتهای دوره از کلیه نفرات هر دو دوره پس‌آزمون یا آزمون نهایی گرفته شد. نتـایج ایـن تحقیق نشان داد که نمی‌توان قضاوت قابل‌اطمینانی مبنی بر وجود یک رابطه معتبر بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون فراگیران دوره به دست آورد به عبارتی به دلیل ماهیت ادوار آموزشی کوتاه‌مدت و نهایتاً صرف زمانی کوتاه جهت یادگیری مهارتی خاص و یا توان‌افزایی به موضوعاتی محدود و تخصصی در یک بازه زمانی محدود توسط معیارهای اعلامی از معاونت تربیت و آموزش ناجا در غالب طرح ارزشیابی اثربخشی ادوار آموزشی در پلیس‌های تخصصی محلی از اعراب ندارد. درنتیجه بین آموخته‌های قبلی فراگیران و آموزش‌های ارائه‌شده رابطه معناداری به‌صورت ناقص بوده و رابطه کاملی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Short-Term in- Service Specialist Courses of Anti-Narcotics Police Officers

نویسنده [English]

  • Hamed Tayrani
MA student of Counter Narcotics
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of two short-term inservice
specialized training courses in the range of officer officers and in
particular male staffers with third degree lieutenant and using the correlation
coefficient statistical method. The present study is an applied and descriptive
correlation method. To measure reaction, learning and performance, the
questionnaire was used in two stages: pre-test and post-test. The statistical
population of this research is the trainees of the anti-narcotics police
(expeditionary personnel of the provinces). A pre-test was used to measure and
calculate the correlation coefficient of the first two courses (first period of 27 and
24 subjects of the second period). Then, at the end of the course, all subjects
were taken in either the post-test or the final test. The results of this study
showed that it cannot be concluded that there is a reliable relationship between
the pre-test and post-test scores of learners in the course due to the nature of the
short learning period and, ultimately, the short time spent learning specific skills
or enhancing the limited and specialized subjects In a limited period of time, by
the announced criteria of the Naja Education and Training Dept. As a result,
there is a significant relationship between the previous learners' learning and the
provided trainings, and there is no complete relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • evaluation
  • learning
  • Specialist Police Staff
  • Pearson Correlation Coefficient