بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدرفاتب

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا.

2 کارشناس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر.

چکیده

برخورداری از سلامت اداری و سازمانی یکی از مشخصه‌های سازمان‌های اثربخش پویا و خلاق است. امروزه عدم توفیق سازمان‌ها در دستیابی به اهداف خود تا حدودی به فقدان و یا پایین بودن سلامت اداری مربوط می‌شود سلامت سازمانی مفهومی است که کارکنان نقش مهمی در برقراری آن ایفاءمی کندو به‌منزله مهم‌ترین عامل تحقق هدف در سازمان‌های امروزی شناخته می‌شود. از طرفی نیز لازمه رشد و توسعه همه‌جانبه جامعه داشتن سازمان‌های سالم و پویاست. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ انجام‌شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای و ازنظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین مدیریت اثربخش، مدیریت منابع انسانی، نظارت و بازرسی، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازمانی با فساد اداری در پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه به ترتیب 15%، 32%، 37%، 32% و 32% می‌باشد؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Administrative Health of Anti-Narcotics Police Officers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza PourGholami 1
  • Noorollah Hosseinkhah 1
  • Ali Karam Parsa Mehr 2
1 Faculty Member of Amin Police University
2 MA student of Counter Narcotics
چکیده [English]

Having administrative and organizational health is one of the characteristics of
dynamic and creative organizations. Today's failure of organizations to achieve
their goals is partly due to the lack or low level of administrative health.
Organizational health is a concept that employees play an important role in
establishing themselves as the most important factor in achieving the goal in
today's organizations. On the other hand, there is a need for the comprehensive
development of a society with healthy and dynamic organizations. The present
study was carried out to investigate the effective factors on the public health of
police officers in the great fight against drugs in Tehran. This research is a
descriptive survey from a targeted, applied, and developmental point of view.
The research findings were gathered from 448 people in the statistical population
and a sample of 208 employees were randomly selected. Descriptive and
inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software and
regression analysis. The results of the research show that there is a meaningful
relationship between effective management, human resources management,
supervision and inspection, organizational structure, organizational culture with
corruption in the police of the great police of Tehran. The size of this
relationship is 15%, 32%, 37% 32% and 32%;

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Effective management
  • human resources management
  • supervision and inspection
  • organizational structure of corruption