تأثیر فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی در کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 مدرس ارشد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

چکیده

فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار آیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصاً در حرفه‌های خدماتی مانند پلیس است. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر فعالیت‌های ورزشی در کاهش فرسودگی شغلی در مأموران مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و علی و معلولی بوده و به‌صورت میدانی به تأثیر فعالیت بدنی بر روی فرسودگی شغلی می‌پردازد. گروه نمونه شامل 346 نفر (325 مرد و 21 زن) بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور که بر اساس کمیت و کیفیت مأموریت‌ها در چهار طبقه مجزا انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل: پرسش‌نامه فرسودگی مازلاچ و جکسون، پرسش‌نامه فعالیت بدنی بک می‌باشد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از روش آماری یومن ویتنی، نمره استاندارد z و نیز آزمون اسمیرنوف کلموگروف استفاده‌شده است. با توجه به تحلیل آماری میانگین‌ها نتایج نشان داد: در سطح معناداری 05/0 با افزایش فعالیت بدنی فرسودگی شغلی در مأموران مبارزه با مواد مخدر کاهش می‌یابد. درنتیجه انجام فعالیت بدنی می‌تواند الگوی مناسبی جهت تعدیل فشارهای روحی و روانی نیروهای پلیس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Physical Activity on Burnout in Counter Narcotics Police Personnel

نویسندگان [English]

  • Omid Jalali 1
  • Somayeh Rezaei 2
1 Senior Lecturer in Physical Education and Sport Sciences
2 Ph.D. student of Physiology and Nutrition
چکیده [English]

Job burnout is one of the main factors in reducing work, loss of human resources
and physical and psychological complications, especially in service industries
such as the police. The purpose of this study was to determine the effect of sport
activities on decreasing burnout among drug dealers. This research is descriptive,
causal and non-functional, and is a field study of the effect of physical activity
on burnout. The sample consisted of 346 people (325 males and 21 females) who
were selected by random sampling from the Counter Narcotics Police, which
were selected based on the quantity and quality of the missions in four distinct
categories. The instrument was Maslach and Jackson Burnout Questionnaire,
Beck Physical Activity Inventory. In analyzing the research data, the Whitney
statistical method, the standard z score and the Kolmogorov Smirnov test have
been used. According to the statistical analysis of the averages, the results
showed: at the significant level of 0.05, with the increase in physical activity,
burnout in the fight against drug addicts decreases. As a result, doing physical
activity can be a good way to alleviate the mental and emotional pressures of the
police

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • burnout
  • Counter Narcotics Police