تحلیل وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب و ارائه راهبردهای نو به مدیران سازمان در جهت ایجاد ذهنیتی کاملاً جدید در رابطه با مفاهیم یادگیری در سازمان، با استفاده از رویکردی نظام‌مند‌است. بدین منظور وضعیت یادگیری سازمانی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ارزیابی و نقاط ضعف موجود موردبررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی، پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعه آماری (116 نفر از کارکنان) از ابزار پرسشنامه استاندارد و به‌منظور ارزیابی شاخص‌های یادگیری سازمانی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از مدل یادگیری گومژ و همکارانش استفاده‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی و آزمون‌های تی و فریدمن استفاده‌شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده این بود که یادگیری سازمانی 5/90 درصد از پاسخگویان در حد متوسط می‌باشد همچنین در بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی شاخص تعهد مدیریت با 6/21 درصد بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Status of Organizational Learning of Counter Narcotics Police Personnel

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Agha Golzadeh 1
  • Hossein Dianat Dost 2
1 Assistant Professor of Amin Police University
2 MA student
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the status of organizational learning of
anti-drug police personnel and to provide new strategies to the managers of the
organization to create a completely new mindset about the learning concepts in
the organization, using a systematic approach. For this purpose, the status of
organizational learning in the anti-drug police was evaluated and the existing
weaknesses were assessed. The purpose of the present study is to apply a
descriptive survey method. For collecting data, the statistical community (116
employees) uses the standard questionnaire to assess the organizational learning
indicators of the anti-narcotics police. From the Gomez learning model and its
colleagues Used. To analyze the data, factor analysis of the main components
and T and Friedman tests have been used. The results indicate that organizational
learning is 90.5% of the respondents is moderate. Also, among the components
of organizational learning, management commitment with 21.6% is the highest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Management commitment
  • Systemic vision
  • Open space testing
  • Knowledge integration