اثربخشی آموزش تا بآوری بر بهبود سبک های مقابله ای در معتادان استفاده کننده از متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد شهرکرد

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

he Effectiveness of Resilience Training on Improving Coping Styles in Addicts Using Medical Methadone in Shahrekord Addiction Treatment Centers

نویسنده [English]

  • Farhad Mehdi Pour Dehkordi