شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در توان عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فا. ا.کردستان در مقابله با ورود پیش سازهای مواد صنعتی اعتیادآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی

2 گروه مبارزه با مواد مخدر

چکیده

زمینه و هدف: مواد صنعتی اعتیادآور علاوه بر تبعات اجتماعی آن‌که منجر به گرایش بیشتر به سمت سوءمصرف گردیده، به‌واسطه ترکیبات فوق‌العاده خطرناکی که در تولید و ساخت آن‌ها به کار می­رود، آثار و تبعات زیان­باری بر در بهداشت و سلامت جسمانی و روانی مصرف‌کنندگان آن‌ها ایجاد می­نماید، ازاین‌رو پیشگیری و مقابله با قاچاق مواد مخدر و پیش سازهای صنعتی موردنیاز آن بخصوص در مناطق مرزی چون شهرستان بانه قاچاق در اشکال و انواع مختلفی وجود دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. با درک این اهمیت مسئله پژوهش حاضر نیز شناسایی و اولویت­بندی عوامل تأثیرگذار در توان عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در مقابله با ورود پیش سازهای مواد صنعتی اعتیادآور است. روش‌: پژوهش حاضر ازنظر ماهیت کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی-تحلیلی است. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌های و برداشت­های میدانی (پرسشنامه) انجام پذیرفته است. 149 نفر کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان نیز جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند که از این میزان تعداد 110 نفر به‌عنوان نمونه آماری مورد پرسشگری قرارگرفته‌اند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون­های رگرسیون چند متغیره و فریدمن انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج بررسی­های صورت گرفته نشان داد توان عملیاتی پلیس مبارزه با مقابله و پیشگیری با ورود پیش سازهای مواد مخدر صنعتی تأثیرگذار می­باشند از بین توان‌های عملیاتی موردمطالعه توان عملیاتی جمع‌آوری آمار و اطلاعات با میانگین رتبه­ای 3.75 از توان عملیاتی نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات که به ترتیب میانگین­های رتبه­ای 3.1 و 2.21 را به خود اختصاص داده­اند بالاتر است. بررسی میزان تأثیرگذاری سه متغیر موردبررسی نیز نشان داد متغیر توان عملیاتی نیروی انسانی خود به‌تنهایی قادر است 60.1 درصد از واریانس متغیر وابسته (پیشگیری و مقابله با ورود پیش سازهای صنعتی) را تبیین نمایید. این میزان برای دو متغیر جمع‌آوری اطلاعات و امکانات و تجهیزات به ترتیب برابر 55.2 و 40.9 است که گویایی این موضوع است که توان عملیاتی پلیس در این دو زمینه در سطح پایین­تری قرارگرفته است. نتایج: اختصاص بودجه کافی، بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان، بهره‌گیری از تجربیات ثبت‌شده و بالا بردن قدرت بازدارندگی قوانین ازجمله اقداماتی است که در مبارزه با ورود پیش سازهای مواد مخدر صنعتی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting the operational capacity of the Fa Anti-Narcotics Police. A. Kurdistan against the import of precursors of addictive industrial materials

نویسندگان [English]

  • davood Doagooyan 1
  • Majid Karimi 2
  • Jamshid Montazeri 2
1 Department of Social Sciences
2 Anti-Narcotics Group
چکیده [English]

Background and Aim: Addictive industrial substances, in addition to the social consequences that lead to a greater tendency to abuse, due to the extremely dangerous compounds used in their production and manufacture, have harmful effects and consequences on physical health and It creates the psychology of their users, so the prevention and fight against drug trafficking and the industrial precursors needed for it, especially in border areas such as Baneh, there are many forms and types of trafficking is very important. Understanding the importance of this research, identifying and prioritizing the factors affecting the operational capacity of the province's anti-narcotics police against the entry of precursors of addictive industrial materials. Method: The present study is descriptive-analytical in terms of applied nature and its method. The required statistics and information have been done through library studies and field surveys (questionnaires). 149 employees of the Anti-Narcotics Police of Kurdistan Province constitute the statistical population of the study, of which 110 people have been questioned as a statistical sample. Data were analyzed using SPSS software and multivariate regression and Friedman tests. Results: The results of the studies showed that the operational capability of the police against combating and preventing the entry of industrial narcotics precursors is effective. Among the operational capabilities studied, the operational capacity of collecting statistics and information with an average rank of 3.75 of the operational capacity of the force Human resources and equipment and facilities, which have average averages of 3.1 and 2.21, respectively. Examination of the effectiveness of the three variables under study also showed that the variable of manpower operational capacity alone can explain 60.1% of the variance of the dependent variable (prevention and counteraction of industrial precursors). This rate is equal to 55.2 and 40.9 for the two variables of data collection and facilities and equipment, respectively, which indicates that the operational capacity of the police in these two areas is at a lower level. Results: Adequate budget allocation, raising the level of knowledge and skills of employees, utilizing recorded experiences and increasing the deterrent power of laws are among the measures that can be effective in combating the import of industrial drug precursors.