بررسی عوامل موثر در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اعتیاد و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در سطح دنیا به یک معضل بسیار بزرگ پیش روی دولت ها تبدیل شده است. مصرف مواد مخدر به عنوان عادتی اجتماعی و نامقبول در تمام جوامع بشری، مردان و زنان بی شماری را خصوصاً از سنین نوجوانی تا میانسالی درگیر کرده است. مطالعات انجام یافته در این زمینه عوامل مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی را درگرایش به مصرف مواد مخدر مؤثر می‌داند. هدف از این نوشتار حاضر بررسی عوامل گرایش به اعتیاد نوجوانان و راههای پیشگیری از آن می باشد. روش:نوع  پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است ،جامعه آماری  40 نفر معتاد و 40 نفر غیر معتاد با انتخاب نمونه‌گیری تصادفی ساده صورت پذیرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بوده‌ است که در طراحی و تنظیم آن، از شاخص‌هایی چون جو عاطفی خانواده، روابط اجتماعی و برخی ویژگی‌های فردی استفاده گردید. برای بررسی تأثیر افسردگی در گرایش به اعتیاد از سؤالات افسردگی آزمون SCL-90  استفاده شد. یافته ها : این مطالعه نشان داد که در بین متغیرهای موجود در پژوهش، متغیرهای افسردگی، طلاق والدین، معاشرت با افراد ناباب، سیگار کشیدن و شکست تحصیلی می‌توانند درگرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر تأثیر داشته باشند و سایر متغیرها قادر به تبیین علل گرایش به مواد مخدر نیستند. نتیجه گیری:نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مهمترین عامل در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر متغیرهای افسردگی، طلاق والدین، معاشرت با افراد ناباب، سیگار کشیدن و در نهایت افت و شکست تحصیلی بیشترین تأثیر را در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors in adolescents' tendency to use drugs and ways to prevent it

نویسندگان [English]

  • Hananeh Darshti 1
  • Jafar Rajabloo 2
1 Lecturer at Amin University of Law Enforcement Sciences
2 PhD student in Sociology
چکیده [English]

Background and Aim: Today, addiction and the tendency to drug abuse in the world has become a very big problem for governments. Drug use as a social and unacceptable habit in all human societies has affected countless men and women, especially from adolescence to middle age. Studies in this field consider various individual, social and family factors to be effective in the tendency to use drugs. The purpose of this article is to investigate the causes of adolescent addiction and ways to prevent it. Method: The type of applied research and its method is descriptive survey. The statistical population was 40 addicts and 40 non-addicts by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire that was designed and adjusted using indicators such as family emotional atmosphere, social relationships and some personal characteristics. To examine the effect of depression on addiction, SCL-90 test depression questions were used. Results: This study showed that among the variables in the study, the variables of depression, parental divorce, association with bad people, smoking and academic failure can affect adolescents' tendency to use drugs and other variables can explain the causes of tendency to They are not drugs. Conclusion: The results of this study show that the most important factors in adolescents 'tendency to use drugs are depression, parental divorce, socializing with bad people, smoking and finally academic failure have the greatest effect on adolescents' tendency to use drugs. have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drugs
  • Addiction
  • depression
  • divorce
  • Adolescents