بررسی عوامل روانی، خانوادگی و اجتماعی موثر در عود مجدد معتادان به مواد مخدر در کلینیک های ترک اعتیاد شهر یزد در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی در دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه و هدف: وابستگی به مواد مخدر یکی از چالش‌‌های عمده در سطح بین الملل و کشور ایران می‌باشد و بازگشت مجدد به اعتیاد عامل مهمی‌در نظر گرفته می‌شود. روش: این پژوهش با هدف بررسی عوامل روانی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر در عود مجدد معتادان به مواد مخدر انجام شده است. پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان یزد در سال 98 با فراوانی 520 بودند که عود مجدد به مواد مخدر داشتند و 121 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامه محقق ساخته مورد پژوهش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن تحلیل شدند.یافته­ها: نتایج حاکی از آن بود که هر سه عامل روانی و خانوادگی و اجتماعی در عود مجدد نقش دارند و از نظر ترتیب و اولویت بندی ابتدا عامل اجتماعی سپس روانی و در نهایت خانوادگی در عود مجدد تاثیرگذارند. از مهمترین مولفه های عامل روانی می توان به افکار وسوسه انگیز و افسردگی اشاره کرد، نقش دوستان و همسالان و گروه ها نیز جزو مهمترین مولفه های عامل اجتماعی محسوب می شود و مشکلات و مشاجرات خانوادگی نیز جزو مهمترین مولفه های عامل خانوادگی می باشد. نتیجه­گیری: عوامل روانی، اجتماعی و خانوادگی با درجه اهمیت متفاوت باعث عود مجدد به اعتیاد می شود که نیازمند طراحی مطالعاتی بر روی علل عود و راهکارهای جلوگیری از آن به عنوان مشکل اصلی اعتیاد به مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of psychological, family and social factors affecting the recurrence of drug addicts in addiction treatment clinics in Yazd in 1398

نویسندگان [English]

  • Nasser Mohammadi Ahmadabadi 1
  • Zahra Najafi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University
2 Master student of curriculum planning at Payame Noor University
چکیده [English]

Background and Aim: Drug addiction is one of the major challenges in the international and Iranian level and relapse into addiction is considered an important factor. The aim of this study was to investigate the psychological, family and social factors affecting the recurrence of drug addicts. Method: The study was post-event. The statistical population was all addicts referred to addiction treatment centers in Yazd province in 1998 with a frequency of 520 who had relapse to drugs and 121 people were selected by convenience sampling method and surveyed with a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using Friedman test. Results: The results showed that all three psychological, familial and social factors play a role in recurrence and in terms of order and prioritization, first social factor, then psychological and finally family factors affect recurrence. One of the most important components of the psychological factor is tempting thoughts and depression, the role of friends, peers and groups is one of the most important components of the social factor and family problems and disputes are among the most important components of the family factor. Conclusion: Psychological, social and family factors with different degrees of importance cause relapse to addiction, which requires the design of studies on the causes of relapse and strategies to prevent it as the main problem of drug addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological factors
  • Social Factors
  • Family factors
  • relapse of addiction