بررسی تاثیر ابعاد سلامت برگرایش زنان تهرانی به ماده متامفتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

زمینه وهدف: این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد سلامت عمومی و اجتماعی بر گرایش زنان تهرانی به ماده متامفتامین با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای و استفاده ازروش های آمارتوصیفی و استنباطی محاسبه شده اسـت. روش: پـژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصـیفی-تحلیلی و روش اجرای پژوهش پیمایشی اسـت. بـرای سـنجش ابعاد سلامت و گرایش به اعتیاد از ابزار پرسش نامه در سه نوع استاندارد؛ سلامت اجتماعی کییز، سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه اعتیاد زرگر استفاده شده اسـت. جامعـه آمـاری این تحقیق را تمامی زنان ساکن تهران تشـکیل می دهند. یافته ­ها: نتـایج ایـن تحقیق نشان داد که هرچه سلامت در بین زنان بیشتر باشد گرایش به مواد مخدر صنعتی و به طور اخص ماده متامفتامین کمتر و هرچه ناسلامتی بیشتر باشد گرایش به ماده متامفتامین بیشتر است. همچنین تاثیر عوامل زمینه ای به وسیله آزمون تی دو نمونه ای بررسی که بین عواملی از قبیل: میزان سن، تحصیلات، شغل، درآمد و تاهل شرکت کنندگان و گرایش به اعتیاد به وجود روابط معنادار منتج گردید. نتیجه­ گیری: ودر نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که گرایش به اعتیاد در زنان و به صورت ویژه در کلان شهری مانند تهران به طور فزاینده ای در حال تبدیل به یک اپیدمی بوده و نیاز به توجه بیشتر محققین، مسئولین و تشکل های مردمی از کوچکترین و ابتدایی ترین آنها یعنی خانواده گرفته تا سیاست گذاری هایی که در بعد کلان جامعه می بایست اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of health dimensions on the tendency of Tehran women to methamphetamine

نویسنده [English]

  • Hamed Tirani
Master of Anti-Narcotics
چکیده [English]

Background and Aim: This study investigated the effect of public and social health dimensions on the tendency of Tehranian women to methamphetamine using multi-stage cluster sampling and descriptive and inferential statistics. Method: The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method and survey research method. To measure the dimensions of health and tendency to addiction, questionnaire tools in three types of standards; Keyes Social Health, General Health (GHQ) and Zargar Addiction Questionnaire were used. The statistical population of this study consists of all women living in Tehran. Results: The results of this study showed that the higher the health among women, the greater the tendency to industrial drugs, especially methamphetamine, and the more unhealthy the tendency to methamphetamine. Also, the effect of contextual factors was examined by two-sample t-test, which resulted in significant relationships between factors such as age, education, occupation, income and marital status of participants and the tendency to addiction. Conclusion: Finally, the results of this study showed that the tendency to addiction in women, especially in metropolitan areas such as Tehran, is increasingly becoming an epidemic and needs more attention from researchers, officials and grassroots organizations. From the smallest and most basic of them, ie the family, to the policies that should be adopted in the macro dimension of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health
  • health dimensions
  • Tehran women
  • drug use
  • industrial narcotics
  • MethamPhetamine