مطالعه تطبیقی دیدگاه های مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر در برخی حوزه های مرتبط با سیاست های کلی نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

زمینه   و هدف: در این پژوهش، دیدگاه های مسوولان و دست اندرکاران حوزه مبارزه با مواد مخدر با  توجه به سیاست های کلی نظام مورد تحلیل قرار رفت.  روش: این تحقیق از نظر هدف،کاربردی است؛ و با رویکرد تطبیقی می باشد و از جنبه ماهیت دارای ماهیت توصیفی تحلیلی با اتکا به روش آمیخته و بهره گیری از روش های کمی و کیفی است به نحوی که هم از روش کتابخانه ایی و اسنادی و هم از روش پیمایش و بهره گیری از پرسشنامه و هم از روش مصاحبه عمیق به شیوه دلفی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 82 نفر از صاحبنظران و کارشناسان ارشد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و قوه قضائیه است که به علت در دسترس بودن همگی آنان به عنوان نمونه آماری لحاظ گردیدند. یافته ها: یافته­های تحقیق حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند و محیط خط مشی گذاری در اجرای سیاست­های کلی نظام در سه حوزه مقابله، ساختاری و پیشگیری دارند. نتیجه گیری: زیرمقوله های هر مقوله بر اساس نظر صاحب نظران استخراج و یک مدل ارائه گردید.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the views of anti-narcotics officials in some areas related to the general policies of the system

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahboubi Manesh 1
  • hamidreza karami 2
  • Yousef Saeedi 3
1 Faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences
2 PhD student and faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Master of Anti-Narcotics
چکیده [English]

Background and Aim: In this study, the views of officials and stakeholders in the field of counternarcotics were analyzed according to the general policies of the system. Method: This research is applied in terms of purpose; And with a comparative approach and in terms of nature has a descriptive-analytical nature relying on the mixed method and using quantitative and qualitative methods so that both the library and documentary methods and the survey method and using the questionnaire and The Delphi in-depth interview method has also been used. The statistical population of the study includes 82 experts and senior experts of the NAJA Anti-Narcotics Police, the Presidential Anti-Narcotics Headquarters and the Judiciary, all of whom were included as statistical samples due to their availability. Results:The research findings indicate the impact of actors, process and policy environment in the implementation of general policies of the system in three areas of coping, structural and prevention. Conclusion: The subcategories of each category were extracted based on the opinions of experts and a model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies of the system
  • adaptive approach
  • Policy making
  • confrontation
  • Structure
  • prevention