دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-126 
2. تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان

صفحه 27-50

سید حسین حسینی؛ حنانه سعدآبادی شاهرودی؛ حامد قاسمی