دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-118 
2. تحلیل نقش فضای سایبر در وقوع جرائم مواد مخدر

صفحه 25-52

بهارک شاهد؛ محسن نمکین؛ ابراهیم قربانی


4. بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدرفاتب

صفحه 69-86

محمدرضا پور غلامی؛ نورالله حسینی خواه؛ علی کرم پارسا مهر