درباره نشریه

دانش مبارزه با مواد مخدر

فصلنامه«دانش مبارزه با مواد مخدر»، نشریۀ علمی دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجاست که در راستای اشاعه یافته‌های جدید پژوهشی با ارایه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه دانش مبارزه با مواد مخدر در حوزه های تخصصی،مقاله‌‌های منتج از یافته های پژوهشی، مقاله‌های مروری(نظام مند، فراتحلیل و...) و مطالعات موردی در حوزۀ مقابله به عرضه، پیشگیری از اعتیاد، آسیب های اجتماعی مواد مخدر، مواد مخدر و فضای مجازی و سایر موضوعات مرتبط را به منظور گسترش اطلاعات و دانش کاربردی و ایجاد فضای هم­فکری و همکاری، شناخت و جهت‌دهی و معرفی اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی مدیران، کارشناسان، متخصصان حوزه‌های مربوطه و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی - تحقیقاتی کشوربعد از طی مراحل تحریریه  و بررسی های کارشناسی به چاپ می رساند.

تلفن: 48931193- 48931191 تلفکس:48931193

کد پستی: 1498619991- صندوق پستی: 1397/14515

رایانامه antinarcotics.university@police.ir

نشانی: تهران، منطقة 22شهرداری، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی،  بعد از تقاطع غیر همسطح  شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکدة علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، گروه مبارزه با مواد مخدر، دفتر فصلنامه.