اهداف و چشم انداز

فصلنامه«دانش مبارزه با مواد مخدر»، نشریۀ علمی دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجاست که در راستای اشاعه یافته‌های جدید پژوهشی با ارایه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه دانش مبارزه با مواد مخدر در حوزه های تخصصی،مقاله‌‌های منتج از یافته های پژوهشی، مقاله‌های مروری(نظام مند، فراتحلیل و...) و مطالعات موردی در حوزۀ مقابله به عرضه، پیشگیری از اعتیاد، آسیب های اجتماعی مواد مخدر، مواد مخدر و فضای مجازی و سایر موضوعات مرتبط را به منظور گسترش اطلاعات و دانش کاربردی و ایجاد فضای هم­فکری و همکاری، شناخت و جهت‌دهی و معرفی اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی مدیران، کارشناسان، متخصصان حوزه‌های مربوطه و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی - تحقیقاتی کشوربعد از طی مراحل تحریریه  و بررسی های کارشناسی به چاپ می رساند.