راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله برابر روش جاری به شرح زیر اقدام نمایید:

1-در صورتی که قصد ارسال مقاله از طریق سامانه را دارید، با مطالعه راهنمای نویسندگان (کلیک کنید) در صفحه اصلی سامانه، نسبت به اعمال اصلاحات موردنظر نشریه اقدام و سپس ثبت نام و ارسال مقاله صورت پذیرد.

2- چنانچه در ارسال مقاله از طریق همین سامانه با مشکل مواجه شدید، با شماره تماس های ثبت شده در بخش «تماس با ما» تماس حاصل تا راهنمایی لازم از طریق دبیرخانه نشریه داده شود یا از طریق پست الکترونیکی نشریه (antinarcotics.university@police.ir) پیگیری فرمایید.

 

ساختار شکلی- محتوایی نشریه

مقاله در قالب بخش های هشت گانه زیر به طور کامل ویرایش و تنظیم گردد:

1. چکیده (حداکثر 15 سطر / 300 کلمه) شامل زمینه و هدف: شامل ورود به موضوع و هدف در حد 3 سطر/  روش: نوع و روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات در حد سه یا چهار سطر/ یافته ها: نتایج اصلی و نهایی تحقیق در حد سه سطر/ نتیجه‌گیری: نتیجه گیری از یافته های تحقیق/ - کلید واژه ها: در حد 3 تا 5 اصطلاح یا کلمه.

2.مقدمه(5 تا7 صفحه) شامل بیان مسئله  / اهمیت و ضروت تحقیق / هدف تحقیق / پیشینه و مبانی نظری یا چارچوب نظری تحقیق (پیشینۀ تحقیق [به نام نویسنده، عنوان تحقیق، هدف و نتایج آن اشاره شود. پیشینه به ترتیب سال انتشار و داخلی و خارجی بودن آورده شود (2015 – 2014 - 2012 و 000  -  1394 – 1393- 1392- 1389 ) (خارجی - داخلی)] / - مفاهیم، نظریه های مربوطه، فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق)

3. روش شناسی تحقیق(1 صفحه)

شامل روش تحقیق از نظر نوع و روش اجرا، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی تحقیق: همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

4. یافته های تحقیق(3 تا 4 صفحه):یافته های توصیفی که شامل یافته‌های خاص تحقیق موردنظر بوده و براساس نوع مقاله متفاوت است.

5. بحث و نتیجه گیری(2 تا 3 صفحه): اشاره به نتایج تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج تحقیقات قبلی.

6. پیشنهاد ها (1 صفحه) : در راستای اهداف و نتایج تحقیق به صورت پیشنهاد کاربردی.

7. محدودیت های تحقیق(حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

8. تقدیر و تشکر (حداکثر 5 سطر)

9. منابع (به تفکیک منابع فارسی و خارجی براساس آخرین شیوه نامه APA).

 

نکات بسیار مهم

1- نویسندگان محترم، با عنایت به اهداف و تدابیر مدیرمسئول، سردبیر و سایر اعضای هیئت تحریریه نشریه، به منظور تسهیل در امور داوری، پذیرش نهایی و چاپ مقاله، لازم است استناددهی از مقالات قبلی این فصلنامه در ارتباط با موضوع مقاله اقدام لازم صورت پذیرد و موارد استنادی کاملاً مشخص شده باشد (سایت نشریه: http://dlek.jrl.police.ir).

2-  چناتچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه، استاد راهنما  و ناظر طرح و سازمان حامی کاملا مشخص شده باشد.

3- مقاله قبلاً در هیچ مجله ای ارائه و چاپ نشده باشد. ضمناً نویسندگان محترم بر محتوا و منابع مورد استفاده در مقاله تعهد و تضمین کامل داشته باشند.

4- منابع مورد استفاده در مقاله با رعایت کلیه جوانب اخلاق علمی و ادبی بدون تغییر در اصل منابع از جمله عنوان، سال و مشخصات صاحب منبع ذکر شده باشد.

 

 توجه: نویسندگان محترم؛ موارد زیر حتما با دقت کامل اصلاح و اعمال گردد.

- مشخصات کامل نویسندگان شامل رشته و مقطع تحصیلی، پست الکترونیک و شماره تماس نویسندگان بعد از عنوان مقاله و قبل از چکیده بصورت پانویس درفایل دوم مقاله (نه فایل اصلی) اضافه گردد.

- چناتچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه و استاد راهنما کاملا مشخص شده باشد و این مقاله نباید در هیچ سازمان یا نشریه دیگری مطرح شده باشد.

- کل مقاله در حد 15 تا 22صفحه (4500تا 6600کلمه) با فونت B Nazanin 13 در فرمت doc تنظیم گردد.

-کلیه منابع چک شود تا بصورت همزمان هم در متن و هم در کتابنامه پایانی آورده شده و  به روشAPA اصلاح گردد.

رفرنس دهی درون متنی بصورت استاندارد نگارش گردد. مثال: (حسینی، 1394: 22).

- در رفرنس دهی پایانی منابع قابل رجوع به مقالات نشریات (مجله، فصلنامه، دوفصلنامه و ...)حتما شماره نشریه، سال چندم انتشار نشریه، صفحات چاپ مقاله در نشریه در کتابنامه پایانی قید شود. مثال: فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. 9(36)، صص35-62.

- در رفرنس دهی درون متنی به نام خانوادگی کلیه نویسندگان اشاره شود نه بصورت نویسنده و سایر همکاران: (جهانشیری، حسینی و ابراهیمی، 22:1394)، ضمنا از عبارت همان در رفرنس دهی به هیچ عنوان استفاده نشود: (همان، 22) (جهانشیری وهمکاران، 1394: 22)در صورت تکرار منبع می توان از روش عنوان نویسنده و همکاران استفاده کرد.

- در منابع خارجی، از رفرنس دهی درون متنی به صورت لاتین پرهیز و معادل لاتین نام نویسنده یا نویسندگان حتماً در پاورقی آورده شود.

- کلیه اصطلاحات لاتین و خارجی به صورت معادل فارسی آورده شده و معادل لاتین آن در پانویس قید شود.

- کلیه اعداد لاتین داخل متن و جداول بصورت فارسی برگردانده شود و تدوین شکلی ستون جداول از راست به چپ باشد.

- اصطلاحات موجود در داخل متن به صورت صحیح اصلاح گردد. مثال: مجرمین، متهمین، سارقین، مامورین و ... بصورت: مجرمان، متهمان، سارقان، مأموران و ... / نتیجه ی، پدیده ی، توسعه ی و ...  بصورت نتیجۀ، پدیدۀ، توسعۀ و ... 

- لینک (نه آدرس سایت) کلیه منابع (فارسی و خارجی) مستخرج از بستر اینترنت به ویژه منابع مربوط به مقالات استناد داده شده به شرح زیر حتما آورده شود.

بازیابی از: (در منابع فارسی)             Retrieved from: (در منابع لاتین) و (در صورت امکان شکل کوتاه شدۀ لینک آورده شود)