تماس با ما

تلفن: 48931193- 48931191 تلفکس:48931193

کد پستی: 1498619991- صندوق پستی: 1397/14515

رایانامه antinarcotics.university@police.ir

نشانی: تهران، منطقة 22شهرداری، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی،  بعد از تقاطع غیر همسطح  شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکدة علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، گروه مبارزه با مواد مخدر، دفتر فصلنامه.


CAPTCHA Image