اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر افتخاری

شیمی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

dref2003yahoo.com
09123701850

اعضای هیات تحریریه

محسن محمدزاده

آمار استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

mohsen_mmodares.ac.ir

علیرضا جزینی

مدیریت دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

alij1101gmail.com

نوذر امین صارمی

جامعه شناسی دانشیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

naminsaremigmail.com

امیرحسن یاوری

مدیریت منایع انسانی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyaran.90gmail.com

سیدعلی عبادی‌نژاد

جغرافیا دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

aliebadinezhad39yahoo.com

جلال شیرزاد

پزشکی قانونی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

jalal_shirzadyahoo.com

یوسف محمدی مقدم

مدیریت راهبردی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammadyahoo.com

مهدی مقیمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

m60_moghimiyahoo.com

دبیر تخصصی

علی احتشامی

شیمی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

110ehteshamigmail.com

مدیر اجرایی

حمیدرضا کرمی

سنجش و اندازه گیری عضو هیئ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

h.karami7662gmail.com
09127758599

ویراستار ارشد

حمیدرضا کرمی

سنجش و اندازه گیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

h.karami7662gmail.com

ویراستار

مراد عباسی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

abasi.mngmail.com

ویراستار انگلیسی

مهدی کجانی

مترجم

teachers_tyahoo.com

صفحه آرا

الهام براتی

صفحه آرا

ebaratiymail.com