اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محسن محمدزاده

گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

mohsen_mmodares.ac.ir

محمد سهرابی

استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

m.sgmail.com

علیرضا جزینی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

alireza.jazinigmail.com

امیرحسین یاوری

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

a.y98gmail.com

نوذر امین صارمی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

n.a98gmail.com

مجید عباسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

m.a98gmail.com

سید علی عبادی نژاد

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

saliebadinezhadgmail.com
09122653228

سردبیر

محمد سهرابی

استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

alireza.jazinigmail.com

مدیر مسئول

ابوالفضل پورمنافی

امنیت ملی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

a.pourmanafigmail.com
09153008782

مدیر اجرایی

حمیدرضا کرمی

سنجش و اندازه گیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

h.karami7662gmail.com
09127758599